powrót

ZWiK Wołczyn: 110 lat tradycji czystej wody

Początek wodociągów w Wołczynie datuje się na rok 1907, kiedy to dla poprawy jakości wody wybudowano przy ul. Poznańskiej 35-metrową wieżę ciśnień, mającą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w mieście, a wykonane obok studnie odpowiednią jej ilość i jakość.

Obecnie wieża ciśnień nie jest już użytkowana, stanowi jednak obiekt na stałe wkomponowany w panoramę miasta oraz widnieje jako logo-symbol firmy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie został utworzony na bazie Wydziału Eksploatacyjnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu w roku 1993.

Od 2004 r. firma funkcjonuje jako spółka prawa handlowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołczynie, prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków od mieszkańców 14 tysięcznej gminy - miasta Wołczyn oraz 21 sołectw.

Spółka eksploatuje pięć ujęć wody na bazie wód podziemnych wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz obiektami towarzyszącymi, zarządza mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych oraz eksploatuje sieci wodociągowe o dł. 140 km i sieci kanalizacyjne o dł. 50 km.