powrót

Zdrowie dzięki wodzie

Specjaliści ocenili, że inwestycja w sochaczewskie wodociągi pozwala zaoszczędzić 9 mln euro rocznie dzięki wzrostowi zdrowotności mieszkańców.


 

Skuteczne zarządzanie ma być narzędziem w realizacji celów. Tak stało się w Sochaczewie, którego oblicze zmieniło się w ciągu pół dekady realizacji programu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej miasta Sochaczew”. Zakończony w 2015 r. II etap tego przedsięwzięcia przyniósł budowę sieci kanalizacji sanitarnej osiedla Żyrardowska, o łącznej długości 2,5 km oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków, co z kolei pozwoliło na 2,5-krotne obniżenie kosztu oczyszczania ścieków przez inną oczyszczalnię, która do tej pory realizowała to zadanie.

Dzięki dobremu zarządzaniu projektem powstały oszczędności, które umożliwiły dodatkowo zakup specjalnej kamery do monitoringu kanałów nazwanej – z racji kablowego zasilania i sterowania – „Azorkiem”. Będzie ona wykorzystywana do sprawdzania drożności i prawidłowej pracy sieci, ale też i wykrywania nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej czy też włączeń w kanalizację deszczową. Dzięki takim działaniom spółka zwiększy liczbę osób korzystających z sieci. Inauguracja pracy kamery odbyła się właśnie na nowo wybudowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska.

W minionych latach w Sochaczewie kosztem ponad 106 mln zł (z których połowę sfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Spójności) w kilku osiedlach powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 92,36 km. Dostęp do niej uzyskało ponad 11 tys. osób. Rozbudowano i unowocześniono oczyszczalnię ścieków, wybudowano 36 przepompowni. Zmodernizowano też 3,4 km istniejącej kanalizacji sanitarnej w centrum miasta, stopień większy stopień skanalizowania. Była to największa inwestycja w historii sochaczewskiego samorządu. Obok skoku cywilizacyjnego i wymiernego wzrostu wartości nieruchomości w mieście, miała także ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego, ponieważ umożliwiła ograniczenie zabrudzenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz wyeliminowała odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gleby oraz do zlewni rzek Utraty i Bzury.

Fachowcy ocenili, że mieszkańcy Sochaczewa wydają rocznie 9 mln euro mniej na opiekę zdrowotną, rehabilitację, leki, szpitale itp., gdyż podnosi się poziom zdrowotności społeczeństwa – podkreśla z zadowoleniem Stanisław Grażka, prezes ZWiK Sochaczew Sp. z o.o., „ojciec” wieloletniego programu ucywilizowania miasta pod względem gospodarki wodno-ściekowej. – To, niestety, na pierwszy rzut oka trudno dostrzec, ale my o tym wiemy i odczuwamy wielką satysfakcję. Człowiek do zdrowego funkcjonowania w XXI wieku potrzebuje czystej wody, a obowiązkiem naszym jest stworzyć warunki do rozwoju. Niestety, swoboda działalności gospodarczej: produkcji i handlu, nie niesie za sobą obowiązków dbałości o środowisko. W efekcie mamy do czynienia często z niekontrolowanym zanieczyszczaniem, zarówno atmosfery, jak i wód powierzchniowych czy gruntowych. Tymczasem zależność między tym, co się zawraca do środowiska a tym, co się z niego czerpie, jest bardzo prosta. Budując społeczeństwo obywatelskie powinniśmy dbać o życie lepsze, wygodniejsze, czystsze. Z radością przenieślibyśmy nasze doświadczenia na sąsiadujące z miastem wiejskie otoczenie, gdzie prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa niemal nie istnieje, i użyczyli naszego potencjału inwestycyjnego, jednak do tego potrzebna jest wola obu stron, zgoda samorządów i odpowiednie porozumienia dające mandat do współdziałania.


 

Marek F. Klimek

 

 

Inwestycje w czystą wodę uważamy za najważniejsze dla rozwoju miasta. W ciągu kilku lat realizowania projektu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej wykonaliśmy olbrzymi skok cywilizacyjny. Mam satysfakcję, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dobrodziejstw czystej wody w kranach i otaczającym nas środowisku, jednak przy każdej okazji warto przypominać, że ten przywilej nie jest dany raz na zawsze i nieustannie należy o niego mieć staranie. O ile czysta woda w kranie jest dobrodziejstwem, o tyle odbiór ścieków jest obowiązkiem przede wszystkim wobec środowiska i tak też powinien być postrzegany przez władze i mieszkańców. Stąd nasze plany kolejnych inwestycji, a jednocześnie konsekwentne dążenie do 100-procentowego skanalizowania i sprawnego funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sochaczewie – mówił prezes ZWiK – Sochaczew Stanisław Grażka, odbierając statuetkę Siły Skutecznego Zarządzania 2015

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013