powrót

Aktualności

Świetna woda prosto z kranu

Fenomenem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. jest dostarczanie klientom krystalicznie czystej wody. Można ją pić prosto z kranu, a czerpana jest głównie w Czechach

 

Powstanie Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. poprzedził podział PWiK w Wodzisławiu Śląskim. JZWiK S.A. rozpoczął działalność 22 ma ja 1993 r. jako zakład budżetowy. Kilka miesięcy później przekształcono go w spółkę akcyjną, początkowo wyłącznie z udziałem Jastrzębia-Zdroju, a od 2005 r. także gmin Godów i Mszana. Obecnie Jastrzębski ZWiK S.A. zatrudnia 182 osoby, zarządza siecią wodociągową o długości ponad 540 km oraz kanalizacyjną liczącą niemal 460 km.

 

Krystalicznie czysta woda z czeskich Beskidów

 

Jastrzębie Zdrój jest w 100% zwodociągowane. Sieć wodociągowa pracuje w układzie pierścieniowym i zasilana jest poprzez studnie zakupowe, redukcyjne i sieć pompowni. Z uwagi na zróżnicowanie terenu miasto podzielone jest na sześć stref ciśnieniowych. Powiązanie sieci wodociągowej Jastrzębia-Zdroju z sieciami wodociągowymi gmin ościennych pozwala na sprzedaż wody pitnej dla gmin: Godów, Mszana, Zebrzydowice i Pawłowice.

Ciągłość dostaw wody dla odbiorców w budynkach wysokich zapewniona jest poprzez 5 pompowni wody oraz zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 5800 m3.

Wielkość strat na obszarze działalności JZWiK S.A., kształtuje się obecnie na poziomie 6,5% co plasuje ten system zaopatrzenia w wodę na poziomie najwyższych standardów europejskich i światowych.

Głównym dostawcą wody jest czeskie przedsiębiorstwo, a pochodzi ona z dwóch ujęć wód powierzchniowych posadowionych na terenie parku krajobrazowego w Beskidzie Wysokim, w zlewniach rzek Morawki i Ostrawicy. Pozyskiwaną stamtąd wodę można pić prosto z kranu. Potwierdzeniem jej czystości jest hodowla pstrągów w zbiorniku zlokalizowanym na jej ujęciu. Z tego tez względu JZWiK S.A. jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w kraju zaczął zachęcać do picia wody prosto z kranu, organizując przy współpracy z Urzędem Miasta akcje promujące zdrowy styl życia. W ich ramach zostały m.in. zainstalowane uliczne zdroje wodne w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki którym mieszkańcy mogą osobiście przekonać się o jakości spożywanej wody. Wodne poidełka pojawiły się w lokalnych szkołach. Dzięki tej inicjatywie uczniowie gaszą pragnienie smaczną, zdrową wodą, która z powodzeniem może zastąpić słodkie, gazowane napoje.

Od początku działalności JZWiK S.A. wymienił 216 km sieci wodociągowej. Remonty i modernizacje obniżyły zdecydowanie ilość awarii występujących na terenie miasta. Obecnie większość wodociągów jastrzębskich stanowią rurociągi z tworzyw sztucznych (ok. 90%), w pozostałej części są to rurociągi stalowe (ok. 9%) i żeliwne (1%).

Od kwietnia 2001 r. do grudnia 2001 r. trwała budowa 15 kilometrów wodociągu z Czech do Jastrzębia-Zdroju. 23 grudnia 2001 r. z kranów popłynęła krystalicznie czysta woda z serca czeskich Beskidów.

 

 

Czyste ścieki i środowisko

 

16 grudnia 2004 r. zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania do wartego niemal 34 mln euro projektu „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów” w wysokości 84% nakładów inwestycyjnych. Był to wówczas jeden z 22 projektów, który otrzymał dofinansowanie spośród 290 ubiegających się o to w ramach Funduszu Spójności w 2004 r.

W ramach tego projektu wybudowano ponad 244 km kanalizacji sanitarnej oraz 57 przepompowni ścieków. Zmodernizowano też oczyszczalnię „Ruptawa”. Dysponuje ona obecnie nowoczesną technologią podwyższonego usuwania biogenów, nie produkując przy tym praktycznie żadnych odpadów. Oczyszczone ścieki są sprzedawane jako woda przemysłowa do celów chłodniczych. Z osadów pościekowych pozyskiwany jest biogaz służący do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz kompozyt mineralno-organiczny wykorzystywany m.in. w rewitalizacji hałd pokopalnianych. Klienci ponoszą jedne z najniższych – w porównaniu z mieszkańcami innych rejonów – opłat za wywóz nieczystości. Korzyścią dla mieszkańców gmin jest oczywiście stworzenie warunków i przywrócenie pierwotnej klasy czystości rzek, podniesienie standardów życia i zwiększenie atrakcyjności terenów gminnych dla przyszłych inwestorów. Oczyszczone ścieki spełniają krajowe i unijne normy ochrony środowiska dla aglomeracji powyżej 100 tys. RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców).

 

 

Kropelka” edukuje

 

Podczas projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności powstało profesjonalne Centrum Edukacji Ekologicznej „Kropelka”. Od 2009 r. dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach dydaktycznych poświęconych wodzie, w specjalnie zaadaptowanych dla tych celów edukacyjnych pomieszczeniach na terenie budynku administracyjnego zakładu ochrony wód „Ruptawa” przy ul. Przemysłowej 2a w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki makietom (oczyszczalni, stacji uzdatniania wody itp.) i dioramom (m.in. żeremie bobrowe, ekosystem jeziorny, siedlisko żółwia błotnego) odwiedzający mogą zobaczyć, jak kropla wody wędruje w ekosystemie. W ramach CEE propagowane jest również pszczelarstwo. Na terenie oczyszczalni stworzono pasiekę złożoną z 10 uli, w której produkuje się doskonały miód, a w CEE odbywają się prelekcje prowadzone przez jastrzębskich pszczelarzy.

Centrum Edukacji Ekologicznej jest przedsięwzięciem unikalnym w skali kraju. Liczba odwiedzających pod koniec 2013 r. sięgnęła blisko 3 tys. osób.

9 czerwca 2016 r. otwarto ścieżkę edukacyjną „Rzeka wiedzy”. Swoim kształtem przypomina ona naturalny bieg rzeki, a na jej meandrach znajduje się 14 stanowisk edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom, związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii również na przykładzie Jastrzębskiego ZWiK S.A.

Naszym celem jest uświadomienie najmłodszym, jak mogą wpływać na swoją przyszłość żyjąc w zgodzie z przyrodą – mówi Tadeusz Pilarski, prezes JZWiK S.A. – Wszystko po to, by w przyjazny sposób pomóc dzieciom zrozumieć prawa panujące w przyrodzie i uzmysłowić, jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, i jak nasze codzienne życie wpływa na środowisko naturalne, a w końcowym efekcie na nas samych. Nie zapomnieliśmy również o młodzieży, dla której stworzyliśmy minilaboratorium. Można tu przeprowadzać doświadczenia z wodą, a poprzez mikroskop poznać świat mikroorganizmów, które tworzą osad czynny. Aby ułatwić najmłodszym zapamiętanie przekazanych informacji, nasi pracownicy stworzyli komiks edukacyjny o przygodach dwóch kropelek pt. „Historia z przyrody o obiegu wody”. Książeczka ta w zabawny sposób opisuje nie tylko krążenie wody, ale i poszczególne etapy oczyszczania ścieków. Cieszymy się, że słuchacze naszego centrum wracają do nas po nowe informacje na kolejnych szczeblach edukacji, by dalej poszerzać zdobytą wiedzę. A podkreślam, że działalność centrum nie zamyka się w bramach naszego zakładu. Jesteśmy razem z mieszkańcami poprzez organizację konkursów tematycznych, warsztatów ekologicznych w szkołach, podczas ferii w bibliotekach na terenie miasta. Prowadzimy również cykl warsztatów ekologicznych dla osadzonych w zakładzie karnym, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

 

 

Nowe wyzwania...

 

...nadeszły wraz z kolejną dekadą. Obserwując migrację mieszkańców Jastrzębia-Zdrój w kierunku obszarów podmiejskich, od 2011 r. JZWiK S.A. przy ścisłej współpracy z władzami gmin realizuje nową sieć kanalizacji sanitarnej w ramach zadań własnych JZWiK S.A., zaspokajając tym samym potrzebę uzbrojenia nowych obszarów mieszkalnych.

Działalność JZWiK S.A. to nie tylko służba mieszkańcom i środowisku, ale również aktywne działanie na rzecz środowiska branżowego. Firma jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej w Polsce, które od 1999 r. służy użytkownikom z całej Polski, a do dziś na terenie jastrzębskiego zakładu znajduje się jego siedziba.

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013