powrót

Dobra woda od „Wodnika”

ProNatura – z myślą o ekologii

Uzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów oraz kompleksowe usługi w ramach utrzymania czystości to domena bydgoskiej spółki miejskiej Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

 

Najważniejszym zadaniem spółki jest utrzymanie i eksploatacja nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, którego budowę uroczyście zakończono 26 listopada 2015 r. Wartość tej niezwykle ważnej dla regionu inwestycji, jednej z największych i najdroższych w historii miasta Bydgoszczy, to ponad 522 mln zł, z czego połowę stanowią środki unijne. Była rekordowa pod kilkoma względami: prace budowlane wykonano w ciągu 787 dni. W pracach betonowania płyty fundamentowej ułożono 530 ton stali zbrojeniowej, wylano 2109 m3 betonu. Prace te trwały nieprzerwanie 35 godzin! Dzięki niej, Bydgoszcz uznawana jest przez wielu za krajowego lidera w tej branży.

ZTPOK obsługuje Bydgoszcz i Toruń wraz z okalającymi gminami. Znajduje się on na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, na obrzeżach miasta, z dala od zabudowań mieszkalnych.

Powierzchnia zabudowy ekoelektrociepłowni obejmuje 19 tys. m2, a poszczególne elementy zakładu rozmieszczone są na otoczonej lasem, pięciohektarowej działce.

W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja nie tylko unieszkodliwia odpady, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w nich energię, zamieniając ją na prąd i ciepło.

Łączna moc cieplna, jaką jest w stanie wygenerować ZTPOK, wynosi 27,7 MW, z jednoczesnym udziałem mocy generowanej do sieci energetycznej na poziomie 9,2 MW. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy.

ZTPOK jest instalacją nowoczesną, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska – zapewnia Konrad Mikołajski, prezes Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Stosowane w ZTPOK procesy oczyszczania spalin pozwalają znacząco ograniczyć emisje, przez co chronimy środowisko. Co bardzo ważne, w bydgoskiej ekoelektrociepłowni spaliny są filtrowane do tego stopnia, że powietrze unoszące się z komina jest czystsze niż to w centrum dużych miast.

Celem powstania i działania ZTPOK są uporządkowanie i organizacja systemu gospodarki odpadami w związku koniecznością dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie objętym przedsięwzięciem do kryteriów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych, zarówno krajowych, jak i europejskich. Instalacja stanowi tzw. ostatnie ogniwo systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Wiele produkowanych przez mieszkańców odpadów to tzw. odpady zmieszane, które nie nadają się do recyklingu materiałowego. Zanim powstał ZTPOK, były po prostu gromadzone na składowiskach odpadów i tam podlegały powolnemu procesowi biodegradacji, choć czas rozpadu niektórych materiałów liczony jest w setkach czy tysiącach lat. W trakcie trwania tego procesu do atmosfery wydzielany jest metan, który jest gazem cieplarnianym o wiele bardziej szkodliwym niż dwutlenek węgla. Na składowiska wywożone były też w zmieszanych odpadach odpady niebezpieczne, które nie były segregowane, a mieszkańcy wrzucali je do śmietników.

Teraz, dzięki ZTPOK wszystkie odpady zmieszane są unieszkodliwiane, a na składowiska trafiają tylko ustabilizowane i zestalone pyły, które zajmują mniej miejsca i są nieszkodliwe. Co ważne, zastosowana technologia pozwala uzyskać parametry emisyjne znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska, niż przewidują to dopuszczalne normy.

Bydgoski zakład wykorzystuje technologię rusztową, obecnie najbardziej efektywną i wydajną. Oznacza to, że w komorze spalania odpady przesuwają się po mechanicznym, ruchomym ruszcie. Metoda ta jest także najbezpieczniejsza oraz mniej energochłonna niż technologia plazmowa, w przypadku zastosowania której wyprodukowana energia jest prawie w całości zużywana na własne potrzeby.

W ZTPOK została zastosowana metoda mokra oczyszczania spalin i niekatalityczna metoda redukcji tlenków azotu.

 

 

 

Nowoczesna kompostownia

 

W ramach projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie bydgoskiego Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy powstała nowoczesna kompostownia na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji.

W wyniku procesu kompostowania z biologicznie aktywnych odpadów otrzymywany jest kompost „Pronatural” posiadający wartości nawozowe, nadający się do bardzo szerokiego wykorzystania. ProNatura w ramach Zakładu Gospodarki Odpadami, gdzie trafiają niemal wszystkie odpady komunalne wyrzucane przez mieszkańców miasta i okolic stawia na recykling. Przy wjeździe na teren kompleksu odpady są ważone, kontrolowane, rejestrowane i kierowane do odpowiedniej instalacji przetwarzania. Na stacji segregacji odbywa się ich sortowanie. Odpady przeznaczone do recyklingu trafiają do zakładów zajmujących się ich powtórnym przetworzeniem.

 

 

W pełni ekologicznie

 

Bydgoska ekoelektrociepłownia wraz z kompostownią, pozwalająca wykorzystać odpady zielone stanowi jedno z zasadniczych ogniw w łańcuchu gospodarki odpadami miasta. Oprócz tego spółka ProNatura zajmuje się sortowaniem odpadów i ich recyklingiem. Budowa ZTPOK pozwoliła uzupełnić infrastrukturę regionu o narzędzie pozwalające w bezpieczny i korzystny sposób rozwiązać problem odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Dziś Bydgoszcz może pochwalić się, że za sprawą instalacji ProNatury posiada jeden z najbardziej nowoczesnych systemów gospodarki odpadami w Polsce.

Wybudowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych pozwoliło wypełnić unijne zobowiązania w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań, wynikających z akcesji Polski do UE. ZTPOK jest instalacją nowoczesną, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska, odzyskującą energię cieplną i elektryczną, czyli tzw. zieloną energię.

 

Danuta Klimek

 

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna

Spółka realizuje strategię mającą na celu rozwijanie dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację, aż po budowanie świadomości w zakresie odpadów, które mogą być wykorzystywane jako surowiec energetyczny. Jest to największa tego typu akcja edukacyjna w regionie kujawsko-pomorskim. Kampania „dalEkowzroczni”, która towarzyszyła budowie ZTPOK, trwa w najlepsze. Miniony rok pokazał, że zainteresowanie ekologią nie słabnie – przeciwnie, działająca oficjalnie od lutego 2016 r. ekoelektrociepłownia cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko wśród młodzieży szkolnej. Kontynuacja „dalEkowzrocznych” koncentruje się obecnie na dwóch kierunkach działań: wykorzystaniu infrastruktury edukacyjnej powstałej na terenie ZTPOK (wizyty studyjne) oraz wizytach w placówkach edukacyjnych (ekobus). W ubiegłym roku łącznie ponad 5000 osób zostało objęte edukacją ekologiczną w ramach wizyt studyjnych, które odbyły się na tzw. ścieżce edukacyjnej Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz dzięki wizytom w szkołach. ZTPOK gościł dzieci z przedszkoli, uczniów, studentów oraz przedstawicieli samorządów, instytucji i stowarzyszeń (ponad 3000 osób). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się dwie edycje drzwi otwartych, podczas których ekoelektrociepłownię zwiedziło ponad 1500 osób. ProNatura była partnerem wielu eventów, takich jak: Bydgoski Festiwal Nauki, Dni Otwarte Funduszy EuropejskichBydgoskie Dni Energii, TehoFest oraz Bydgoszcz Za Zamkniętymi Drzwiami, podczas których Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych odwiedziło ponad 800 zwiedzających. W kwietniu 2016 r. odbyło się Forum Polsko-Ukraińskie „Nowoczesna gospodarka komunalna Miasta Bydgoszcz”, w ramach którego przedstawiciele kilkunastu miast ukraińskich wizytowali instalację; goszczono także liczne delegacje zagraniczne.

W 2016 r. ekobus, czyli mobilne laboratorium wyposażone w nowoczesne stanowiska badawcze, odwiedził 22 szkoły i przedszkola w Bydgoszczy oraz w gminach objętych projektem. Ekologia była tematem blisko 148 godzin zajęć. Wzięło w nich udział blisko 2000 tys. uczniów i nauczycieli z regionu. Animatorzy wraz z maskotką – Bocianem Bogusiem – zachęcali najmłodszych m.in. do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, ich segregacji i recyklingu oraz wyjaśniali, jak działa instalacja termicznego przekształcania odpadów (ZTPOK).

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013