powrót

Nowe inwestycje ZWiK Ciechanów

Sieć wodociągowa ZWiK Ciechanów liczy ponad 155 km, zaś kanalizacyjna niewiele mniej, bo niespełna 122 km długości. Firma dostarcza ok. 7,5 tys. m sześc. czystej świeżej wody do ponad 50 tys. klientów, a odbiera 9,2 tys. m sześc. ścieków od 4,5 tys. ich „producentów”.

Skomplikowany organizm miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego – studnie głębinowe, pompy, kilometry rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków – wymaga nieustannej troski ponad 100-osobowej załogi, a także odpowiednich inwestycji.
– Obecnie największą i najbardziej potrzebną inwestycją jest budowa sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej, Kąckiej i Pułtuskiej – mówi Jerzy Ryziński, prezes ZWiK w Ciechanowie sp. z o.o. Jest to zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego Urzędu Miasta Ciechanów. Stosowane przez nas metody pozwalają działać dynamicznie i nie powodują większych utrudnień.

Zaprojektowany odcinek o długości 1252 m i średnicy 16 cm łączący ul. Kącką i Pułtuską pozwoli zasilić w wodę m.in. Rodzinne Ogródki Działkowe „Sona”, gdzie na około 40 hektarach powierzchni znajduje się 1019 działek, należących głównie do ciechanowian.

Jest to piąty co do wielkości Rodzinny Ogród Działkowy w Polsce. Ze względu na stale obniżający się poziom wód gruntowych działkowcy mieli do tej pory duże problemy z dostępem do tak potrzebnej do upraw wody. Dzięki owocnej współpracy ZWiK i Urzędu Miasta, oczekiwana od wielu lat inwestycja została rozpoczęta. Prace zostaną zakończone do końca lipca.

Inwestycja będzie realizowana metodą tradycyjnego wykopu otwartego oraz metodami bezwykopowymi. Przewierty sterowane zgodnie z decyzjami zarządców dróg zostaną wykonane w ul. Kąckiej i w poprzek ul. Pułtuskiej.

Dzięki zastosowaniu metod bezwykopowych na tych odcinkach nie będzie potrzeby naruszania jezdni. Szybkie wykonanie prac w ul. Kąckiej jest szczególnie ważne ze względu na planowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg przebudowę ulicy.

 

Budowa nowej sieci pozwoli także uzbroić w wodę wiele przyległych do ul. Opinogórskiej i Kąckiej działek, co jest szczególnie ważne ze względu na obserwowany wzrost zainteresowania tymi terenami pod rozwój budownictwa mieszkaniowego.

Ale to niejedne tegoroczne przedsięwzięcia ZWiK w Ciechanowie. W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji zakładu na rok 2017 ujęto wiele nowych, dużych inwestycji.

W związku z remontem ul. Sienkiewicza wybudujemy nowy kolektor kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm na odcinku od ul. Spółdzielczej do dworca PKP – zapowiada prezes J. Ryziński. – Powstanie również nowa przepompownia ścieków w rejonie targowiska miejskiego. Zastąpi ona stary, wysłużony obiekt. Inwestycje te, wykonane przed przełożeniem nawierzchni z kostki, wymianą chodników i ścieżki rowerowej w ul. Sienkiewicza oraz budową nowej hali targowej, pozwolą uniknąć kłopotliwych sytuacji związanych z pracami remontowymi w miejscach wybudowania nowej nawierzchni. Prace zwiększą również przepustowość kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Ciechanowa, co jest bardzo ważne w kontekście odbioru ścieków z Chruszczewa. W tym roku kontynuowane będą również prace nad przebudową sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 615. W ubiegłym roku wymieniliśmy wodociąg w ul. 17-go Stycznia, w tym roku do przebudowy została ul. Sienkiewicza na odcinku od 17-go Stycznia do granic miasta. Inwestycja zakłada budowę 1360 m nowej sieci o średnicy 225 mm oraz 525 m przyłączy do przebudowy.