powrót

Modernizacja z myślą o ekologii

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie ciepła dla odbiorców, modernizacja infrastruktury i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko - to priorytety działania PEC – Gliwice Sp. z o.o.. Świadczą o tym liczby: tylko w roku obrotowym 2014/2015 na remonty przeznaczono 11 mln zł, a na inwestycje 22,2 mln zł, natomiast w następnym roku obrotowym zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych o wartości aż 39,4 mln. zł, w tym 28,2 mln. zł - to inwestycje związane z ochroną środowiska.

Ekologiczne konkrety

Działalność gliwickiego PEC-u - to wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło odbiorców na terenie Gliwic. Produkcja ciepła odbywa się w Ciepłowni Gliwice wyposażonej w cztery kotły rusztowe typu WR-25 oraz w trzy kotły pyłowe typu WP-70. Wszystkie kotły WR-25 oraz kotły WP-70 zostały już zmodernizowane – za każdym kotłem zabudowany jest elektrofiltr i wentylator wyciągowy spalin, co pozwoliło na dostosowanie urządzeń do aktualnych norm ochrony środowiska. Ze względu na wysoką zawartość siarki w dostarczanym z kopalni węglu, po spaleniu którego tlenki siarki trafiały do powietrza, konieczne było wykonanie instalacji odsiarczania spalin – kosztownego i skomplikowanego technicznie przedsięwzięcia, niezbędnego jednak w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Instalacje odsiarczania mogą być wykonywane w dwóch technologiach: tzw. mokrej i półsuchej „ tłumaczy Rudolf Widziszowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Spółka z o. o.Instalacja mokra wymaga dużej przestrzeni, pojawiają się nadwyżki gipsu, a przede wszystkim zużywa ogromne ilości wody. Jeżeli przedsiębiorstwo ma być możliwie najbardziej ekologiczne, nie może sobie na to pozwolić. Wybraliśmy zatem metodę półsuchą”.

Realizacja pierwszego etapu instalacji ograniczającej emisję SO2, zakończyła się w 2008 r. Kolejny etap budowy instalacji odsiarczania spalin został zakończony w 2012 r. Obecnie realizowana jest trzecia linia odsiarczania dla kotłowni WP-70 (zakończenie prac planowane jest na 2016 r.) Źródłem finansowania tej inwestycji są środki własne Spółki oraz pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z którym przedsiębiorstwo współpracuje od wielu lat. Dzięki konsekwentnie realizowanym inwestycjom PEC – Gliwice Sp. z o.o. może liczyć na umorzenie nawet 40% pożyczki. Zaoszczędzone środki posłużą do podjęcia kolejnych działań proekologicznych. Środki z WFOŚiGW to niejedyne fundusze pozyskiwane przez przedsiębiorstwo; udało się również uzyskać dofinansowanie
z funduszy Unii Europejskiej na modernizację kotła WR-25.

W celu ograniczenia emisji tlenków azotu w Ciepłowni Gliwice przeprowadzono remont palników pyłowych na kotłach WP – 70.

Oprócz nakładów ponoszonych na remonty i modernizację Ciepłowni, PEC Gliwice Sp. z o.o. systematycznie przeznacza znaczne środki finansowe na remonty starych i budowę nowych sieci ciepłowniczych. Obecnie Spółka eksploatuje ponad 170 km sieci, w tym ok. 54 % to sieci
w technologii rur preizolowanych.

Niska emisja coraz niższa

Celem przedsiębiorstwa jest też zwiększenie liczby odbiorców indywidualnych ciepła. Wciąż najbardziej popularnym sposobem ogrzewania gospodarstw domowych jest metoda konwencjonalna: spalanie węgla i innych materiałów w piecach indywidualnych. Wiąże się to nie tylko z dużymi niedogodnościami (zamawianie węgla, jego transport, samo użytkowanie pieca), ale przyczynia się do zjawiska tzw. niskiej emisji, bardzo negatywnie wpływającej na jakość powietrza w polskich miastach. – Dajemy mieszkańcom Gliwic alternatywę w postaci ciepła sieciowego, najwygodniejszego i najbardziej bezpiecznego sposobu ogrzewania. Zapewniamy doprowadzenie instalacji oraz montaż węzłów cieplnych – po stronie mieszkańców pozostaje jedynie montaż instalacji wewnętrznej. Zainteresowanie przyłączaniem się do sieci jest duże, ale nie obywa się bez problemów – mówi R. Widziszowski.

Problemem, o którym mowa jest przede wszystkim brak jednomyślności w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, często także brak środków finansowych. PEC od lat organizuje spotkania
z mieszkańcami Gliwic i prowadzi działania edukacyjno - informacyjne, również w ramach programu Ciepło Systemowe. Wszystko po to, aby zachęcić Gliwiczan do zmiany ogrzewania na wygodniejsze i bardziej przyjazne środowisku. Te działania przynoszą wymierne rezultaty – jeszcze w tym roku sieć ciepłownicza zostanie rozbudowana, co pozwoli na przyłączenie budynków mieszkalnych w dzielnicy Sośnica, a w przyszłym roku planowana jest rozbudowa sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Przyszłość w kogeneracji

Po zakończeniu najważniejszej obecnie inwestycji – ostatniego etapu instalacji odsiarczania spalin PEC – Gliwice Sp. z o.o. nie zamierza spocząć na laurach. „Planem na najbliższe lata jest wprowadzenie wysokosprawnej kogeneracji. Prace rozpoczną się w 2017 r., tak by w 2020 r. inwestycja została zakończona – wyjaśnia R. Widziszowski. Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła, pozwalający na ograniczenie strat ciepła, a co za tym idzie bardziej przyjazny środowisku i bardziej ekonomiczny. Obserwując konsekwentne, wieloletnie działanie i dotychczasowe sukcesy gliwickiej firmy, nie ma wątpliwości, że i ten plan zostanie zrealizowany.


 


 

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013