powrót

Komfort czystej wody

Działalność Średzkiej Wody to przede wszystkim poprawianie komfortu

życia mieszkańców, ale też uświadamianie, że czysta woda i środowisko na

co dzień wymaga starań.

 

Poprawa jakości wody – zarówno tej w kranach, jak i tej zużytej, odprowadzanej do środowiska – stała się dla mieszkańców Środy Śląskiej i okolic koniecznością. Zarząd Średzkiej Wody przystąpił więc w 2009 r. do realizacji dużego przedsięwzięcia pod nazwą „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Środa Śląska, Ciechów i Bukówek”. Udało się pozyskać środki unijne, a dzięki skutecznemu zarządzaniu i oszczędnościom – rozszerzyć zakres inwestycji o kolejne miejscowości i ich mieszkańców.

W ciągu pięciu lat zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Środzie Śląskiej, zbudowano kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową w Środzie Śląskiej, kanalizację sanitarną w miejscowościach Ciechów, Bukówek, zaś w ramach rozszerzenia projektu kanalizacja sanitarna zawitała w Jastrzębcach, Świętym, Przedmościu, Cesarzowicach i Juszczynie. W tych miejscowościach przybyło łącznie 47,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 26 przepompowni ścieków z zasilaniem, 0,73 km sieci wodociągowej i 3,1 km. kanalizacji deszczowej. Stworzono też system wizualizacji i monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej.

Najważniejszym, najkosztowniejszym i jednocześnie najbardziej skomplikowanym projektem była modernizacja oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej. Obecnie nowa infrastruktura pozwala na przetwarzanie ścieków w ilości 4 tys. m3 na dobę. Powstała nowa komora beztlenowa służąca do usuwania fosforu i azotu ze ścieków, a także bloki biologicznego oczyszczania, które klarują je z resztek zawiesin koloidalnych i umożliwiają ich oczyszczaniem za pomocą mikroorganizmów. Zbudowano także nowy budynek warsztatowy. Istniejące już wcześniej instalacje przeszły gruntowny remont. Aby zapewnić ciepło niezbędne do pracy oczyszczalni, zainwestowano też w dwa nowe kotły o mocy 170 kW.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 42,7 mln zł, z czego 17 mln zł to dotacje z Funduszu Spójności. Pozostałą część zapewniły środki własne spółki, dotacja gminy oraz pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu.

Realizacja inwestycji przebiegała bez zastrzeżeń i opóźnień, wszystkie kontrakty zostały wypełnione przez podwykonawców w przewidzianym przez projekt czasie – podkreśla Antoni Biszczak, prezes Średzkiej Wody Sp. z o.o. „Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy“ – to dewiza naszej działalności. Inwestycji w infrastrukturę podziemną nie widać, ale znacząco podnoszą one komfort codziennego życia. Mieszkańcy to doceniają.

Efekty? Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 4 884 osób, zaś do wybudowanej sieci wodociągowej podłączyło się 87 osób. Stopień skanalizowania liczącej ok. 19,2 tys. osób aglomeracji Środa Śląska wynosi 100%, zaś instalacje osiągnęły długość 162,85 km.

Do 2020 r. z wykorzystaniem środków UE Średzka Woda planuje skanalizować kolejne miejscowości na terenie gminy, tj. Gozdawa, Wrocisławice, Pęczków, Ogrodnica, Lipnica i Wojczyce. Rozważane jest też przejęcie sieci wodociągowej od spółdzielni mieszkaniowej w Bukówku.

Działalność Średzkiej Wody skupia się także na edukacji proekologicznej. Firma realizuje autorski projekt, opierający się na współpracy z uczelniami, szkołami i przedszkolami. Ma on uświadomić młodym ludziom na każdym szczeblu edukacji wartość wody. Spółka organizuje praktyki i wycieczki uczniów, a w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym udostępnia materiały pomocne przy pisaniu prac magisterskich. Wszystko po to, aby młodych ludzi uwrażliwić na rozsądne gospodarowanie wodą. – Staramy się pokazywać, jaką drogę przebywa woda od momentu odkręcenia kranu aż do jej odprowadzenia przez kanalizację do rzeki – wyjaśnia prezes A. Biszczak. – Pokazujemy, że każde użycie wody ma swoje konsekwencje dla środowiska. Przy okazji przypominamy, że czysta woda nie została nam dana w nieograniczonych ilościach i należy racjonalnie gospodarować jej zasobami.

 

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013