powrót

Czysta woda z kranu

Kapitał Intelektualny – nowy gracz w branży consultingowej

Polska gospodarka od ponad 25 lat przechodzi transformację gospodarczą. Wraz z nią zmieniają się efektywne sposoby zarządzania biznesem. Jednak świadomość wykorzystania potencjału intelektualnego przedsiębiorstwa i możliwość zwiększenia zyskowności firm wśród kadry zarządzającej jest wciąż mała. Czy efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego towarzyszy wyższa wartość rynkowa przedsiębiorstwa? Jak chronić i zabezpieczyć prawnie kapitał intelektualny stanowiący o przewadze konkurencyjnej firmy na rynku?  Na te pytania znają odpowiedź założyciele spółki Kapitał Intelektualny Sp. z o. o.

 

Na styku nauki i biznesu

Przedmiotem działalności Firmy jest przeprowadzanie wiarygodnej oceny potencjału kapitału intelektualnego spółek giełdowych na bazie autorskiej metodyki powstałej z połączenia wiedzy i doświadczenia Arkadiusza Zalewskiego w zakresie efektywności kapitału intelektualnego oraz mecenasa Jarosława Kulikowskiego w obszarze ochrony własności intelektualnej. Kapitał Intelektualny Sp. z o. o. po pierwsze prowadzi rating potencjału kapitału intelektualnego spółek giełdowych tworzony w oparciu o dane ogólnodostępne, ograniczone oraz bezpośrednie konsultacje prowadzone z przedstawicielami spółek, po drugie przygotowuje raporty dotyczące danych pozafinansowych zgodnie ze standardem odpowiadającym Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2014/95/UE dotyczącej obowiązku publikowania danych pozafinansowych pozwalających przedsiębiorstwom na zmniejszenie presji wywieranej ze strony inwestorów w postaci szybkiej maksymalizacji zysków, prowadzącej do zjawiska short-termizmu. 

Celem prowadzonych prac badawczo - naukowych Firmy jest próba wypełnienia luki powstającej pomiędzy różnicą wartości bilansowej a wartością rynkową przedsiębiorstwa oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych interesariuszy, co prowadzi do zwiększenia zaufania inwestorów względem spółek objętych ratingiem.

Ponadto Firma prowadzi prace w zakresie upowszechniania pojęcia kapitału intelektualnego i wzrostu świadomości uczestników rynku kapitałowego co do źródeł przyszłej wartości przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie i skuteczna ochrona kapitału intelektualnego była przedmiotem licznych warsztatów, prelekcji i konferencji, m.in. pt. „Kapitał intelektualny – pomiar i zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstwa” zorganizowanej 21 października 2014 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz artykułów w dziennikach naukowych i magazynach branżowych m.in. Harvard Business Review Polska, Controlling, Manager MBA, Controlling i rachunkowość zarządcza.

 

Firma z misją

Know-how Firmy Kapitał Intelektualny Sp. z o. o. zostało zbudowane w oparciu o 10-letnie doświadczenie Firmy Business Service Sp. z o. o. wspierającej przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie uznanych praktyk podnoszących efektywność zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw oraz ponad 20-letnie doświadczenie renomowanej Kancelarii Kulikowska & Kulikowski Sp. J. specjalizującej się w ochronie własności intelektualnej.

Wartością Firmy jest unikalna metodyka pomiaru kapitału intelektualnego, wsparta aplikacją informatyczną pozwalającą na pozyskiwanie danych pozafinansowych, ich agregację i analizę oraz obliczanie i wizualizację wskaźników oceniających kapitał intelektualny przedsiębiorstw.

Wizja Firmy dotyczy poszukiwania korelacji pomiędzy potencjałem kapitału intelektualnego i wynikami ekonomiczno - finansowymi spółki a wyceną przedsiębiorstwa na rynku giełdowym na bazie cyklicznie prowadzonych pomiarów – jako systemu wspierającego decyzje inwestycyjne, oparte o skuteczne dyskontowanie przyszłej wyceny zachowań rynku.

 

Piotr Kamiński

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013