powrót

Czysta woda jest bezcenna

Proekologiczne inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich uczyniły ze Średzkiej Wody symbol dbałości o mieszkańców i środowisko.

 

 

Średzka Woda od lat jest znana z propagowania wartości „Dobra woda, czyste środowisko, zadowoleni mieszkańcy”. Efekty pokazują, że wysiłek się opłaca. Nie tylko bowiem wzrósł komfort życia, ale też podniósł się stopień społecznego odbioru podejmowanych działań: mieszkańcy korzystają z wody bardzo dobrej jakości i chętnie przyłączają się do sieci kanalizacyjnej. Ostatnio w miejscowościach Cesarzowice i Juszczyn wybudowano 209 przyłączy o łącznej długości ponad 3 km.

W ramach naszej strategii zrealizowaliśmy duże zadania inwestycyjne z wykorzystaniem środków unijnych – przypomina Antoni Biszczak, prezes Średzkiej Wody Sp. z o.o.W latach 2009–2015 przeprowadziliśmy modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz wybudowaliśmy kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i sieć wodociągową w Środzie Śląskiej. Skanalizowano także miejscowości: Ciechów, Bukówek, Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Proszków, Jastrzębce, Święte, Przedmoście, Cesarzowice i Juszczyn. Zakupiono sprzęt specjalistyczny, w tym samochód do udrażniania i konserwacji kanalizacji sanitarnej. Powstał system monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej. Do 2020 r. zamierzamy skanalizować z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej kolejne miejscowości na terenie gminy: Gozdawa, Wrocisławice, Pęczków, Ogrodnica, Lipnica, Wojczyce.

Ta konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna przełożyła się na wymierne korzyści dla mieszkańców. Przybyło łącznie 47,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 26 przepompowni ścieków z zasilaniem, 0,73 km sieci wodociągowej i 3,1 km. kanalizacji deszczowej. Stopień skanalizowania gminy Środa Śląska wzrósł do blisko 95%, a podłączonych do sieci zostało ok. 5 tys. osób. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła blisko 60 mln zł, w tym dotacja rozwojowa z Funduszu Spójności (POIiŚ) – 17,8 mln zł oraz dotacja z EFR (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – ponad 4 mln zł. Pozostałą część zapewniły środki

własne spółki, dotacja gminy oraz pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu. Najważniejszym ze wszystkich i jednocześnie najbardziej skomplikowanym projektem była modernizacja oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej. Nowa infrastruktura pozwala na przetwarzanie ścieków w ilości 4 tys. m3 na dobę.

Po zakończeniu tak dużej inwestycji ważna jest informacja i edukacja celem uświadomienia wypływających z niej korzyści. Dlatego działalność Średzkiej Wody skupia się więc także na edukacji proekologicznej. – Nasz autorski projekt, opierający się na współpracy z uczelniami, szkołami, a nawet przedszkolami, ma uświadamiać młodym ludziom na każdym szczeblu edukacji, że czysta woda jest wielką wartością, że powinna być szanowana i oszczędzana. Organizujemy praktyki, wycieczki, a w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu pomagamy w pisaniu prac magisterskich. Wszystko po to, aby młodych ludzi nauczyć szacunku do wody. Propagowanie tych wartości wśród mieszkańców gminy jest nie do przecenienia – zwraca uwagę prezes A. Biszczak.

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013