powrót

Aktualności

Czysta woda i środowisko

Do walorów gminy Góra Kalwaria należą przyjazne warunki życia. Kompleksowo dba o nie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 

 

Spółka ma szeroki zakres działalności. Przede wszystkim zabezpiecza mieszkańcom wodę pitną, odbiera i oczyszcza ścieki socjalno-bytowe, dostarcza ciepło do budynków i mieszkań. Dodatkowo świadczy usługi w zakresie wykonawstwa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

Eksploatujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i ciepłowniczą na terenie miasta i gminy, budujemy, rozbudowujemy i modernizujemy obiekty stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków – mówi Jerzy Pełka, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Poszerzamy obszar sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wspólnie z władzami miasta pracujemy nad uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej i szeroko rozumianym wypełnieniem dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska. Pozwala to na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych i rozwój naszej Małej Ojczyzny. Zawsze mamy na uwadze, że nasza działalność w dużym stopniu wpływa na atrakcyjność gminy, stan środowiska naturalnego, a co za tym idzie – jakość życia ok. 26 tys. mieszkańców.

Czysta woda w odpowiedniej ilości jest podstawą życia i zrównoważonego rozwoju. Dbając o jej najwyższą jakość ZGK Sp. z o.o. w Górze Kalwarii niemal nieustannie prowadzi inwestycje w oparciu o środki własne oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W rezultacie przez kilka lat stopień zwodociągowania gminy wzrósł do niemal 100%, a sieć osiągnęła długość 250 km z 10 stacjami uzdatniania wody. Ostatnio oddane do użytku obiekty to SUW Sobików oraz SUW Kąty. Teraz spółka pracuje nad dokumentacją projektową modernizacji SUW Kalwaryjska, by w tym roku rozpocząć realizację inwestycji.

Dla komfortu życia mieszkańców równie ważne jest odpowiednie odprowadzenie wykorzystanej wody bez szkody dla środowiska. ZGK Sp. z o.o. jest eksploatatorem ponad 130 km sieci kanalizacyjnej, 50 przepompowni ścieków, w tym trzech tłoczni, oraz oczyszczalni Moczydłów i Linin. Sukcesywnie powstają nowe odcinki – w ub.r. oddano do eksploatacji ponad 4 km sieci oraz zmodernizowano przepompownię ścieków w Baniosze. W nieodległym czasie nastąpi modernizacja oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. Efektem tych prac jest wzrost przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, co sukcesywnie eliminuje ryzyko skażenia terenu, gleby lub chociażby wdychania trujących gazów, jakie powstają w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

Patrząc w przyszłość spółka intensywnie inwestuje w profesjonalny sprzęt techniczny. Ostatnio zakupiono nowoczesne pojazdy i koparki, dzięki którym płynnie wykonywane są prace związane z eksploatacją sieci, prace ziemne, instalacyjne, transportowe, asenizacyjne oraz te z zakresu oczyszczania, odśnieżania miasta i gminy Góra Kalwaria.

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013