powrót

Łosoś kontynuuje inwestycje

Czysta woda dla Grodziska Wielkopolskiego

Mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego mają czystą wodę, a ścieki miejskie nie zanieczyszczają środowiska. Wszystko to dzięki wzorowej działalności Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim powstało 18 lutego 2008 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski w zakresie zaopatrzenia w wodę uzdatnioną oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Ponadto Spółka świadczy m. in. usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości na drogach, utrzymania terenów zielonych w mieście, oraz różnego rodzaju usługi budowlane, zwłaszcza usługi budowy i remontów chodników.

Woda na potrzeby odbiorców jest ujmowana z podziemnych ujęć z otworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Mieszkańcy otrzymują wodę o bardzo wysokich walorach jakościowych i smakowych, pochodzącą z 9 studni głębinowych. Spółka obsługuje cztery stacje uzdatniania wody i ponad 180 km sieci wodociągowej na terenie gminy. Roczna sprzedaż wody uzdatnionej wynosi ponad 1,12 mln m3.

Ścieki powstające na terenie gminy są oczyszczane w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z redukcją biogenów i chemicznym wspomaganiem o przepustowości 4,5 tys. m3/dobę i zdolności oczyszczania 59 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Oczyszczalnia rocznie oczyszcza ok. 1,25 mln m3 ścieków. Powstające w procesie oczyszczania osady ściekowe spełniają wymogi osadów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania. Przedsiębiorstwo eksploatuje 100 km sieci kanalizacji sanitarnej wyposażonej w 22 pompownie i 3 tłocznie strefowe.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. jest beneficjentem środków unijnych z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 15.06.2009 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wielkopolski”. Inwestycja obejmuje realizację w ramach aglomeracji Grodzisk Wielkopolski następujących zadań:

  • Budowa pięciu zlewni kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 25 km wyposażonych w 6 pompowni i 3 tłocznie ścieków dotyczących Grodziska Wielkopolskiego, Grąblewa, Ptaszkowa, Słocina i Zdroju.

  • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków do przepustowości 4,5 tys. m3/dobę.

  • Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ładowarki do osadów ściekowych i pojazdu serwisowego z zestawem kamerowym do inspekcji rurociągów.

Realizacja projektu została rozpoczęta w roku 2008, natomiast zakończenie nastąpi pod koniec roku 2015. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 33 mln zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ok 18 mln zł, pozostałe środki na sfinansowanie projektu to wkład własny Przedsiębiorstwa i pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Do końca 2015 r. stopień skanalizowania Gminy sięgnie ponad 90 %, co pozwoli spełnić wymogi nałożone przez Unię Europejską na gminy.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim w pełni wykorzystało swą wielką szansę przynależności Polski do Unii Europejskiej .