powrót

Aktualności

Lider w finansowaniu ochrony środowiska

Poprawa stanu środowiska, w jakim żyjemy, to domena działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poprzez nowoczesne i różnorodne instrumenty finansowe oferuje on wsparcie na realizację ekologicznych projektów.

 

 

Jako największe źródło finansowania ochrony środowiska w kraju Narodowy Fundusz przygotował kompleksową ofertę skierowaną do licznego grona odbiorców pomocy. Do priorytetowych zadań należy ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, a także ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Na realizację tych celów NFOŚiGW wypłaci do 2020 r. 18,4 mld zł. Szereg udogodnień ułatwi beneficjentom sięgnięcie po te pieniądze.

 

Jako dysponent środków publicznych dbamy o wysoką jakość realizowanych projektów, ale też zależy nam na udogodnieniach dla licznego grona beneficjentów. Dlatego w większości programów prowadzimy ciągłe nabory wniosków, a uruchomiony generator wniosków umożliwia ich składanie w formie elektronicznej. Oferujemy ponadto bezpłatne szkolenia i profesjonalne doradztwo – mówi Małgorzata Skucha, prezes zarządu NFOŚiGW.

 

Narodowy Fundusz wspiera projekty o ogromnej skali zróżnicowania – od domowych mikroźródeł energii po kompleksowe projekty infrastrukturalne w gospodarce odpadami, ochronie wód i ochronie przeciwpowodziowej, służące setkom tysięcy mieszkańców. Wśród beneficjentów znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

 

Duży sukces odnosi oferta adresowana do polskich rodzin. W segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE) z programu dopłat do kredytów na kolektory słoneczne skorzystało ponad 67 tys. gospodarstw domowych. Obecnie z powodzeniem realizowany jest program Prosument, którego celem jest rozwój energetyki obywatelskiej i nowych technologii OZE.

 

Przed Narodowym Funduszem stoi wyzwanie, jak najefektywniej zapewniać absorpcję środków zagranicznych i wspierać przedsięwzięcia wynikające ze zobowiązań Polski jako członka UE. Fundusz pełni rolę instytucji wdrażającej priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zarówno na lata 2007–2013, jak i 2014–2020.

 

W ciągu 26 lat działalności NFOŚiGW wypłacił ze środków krajowych ok. 40 mld zł, a w tym samym okresie dofinansował również przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ponad 23 mld zł ze środków europejskich. Zaowocowało to realizacją ponad 19 tys. inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 130 mld zł. Główną część środków przeznaczono w tym czasie na ochronę wód i gospodarkę wodną oraz na ochronę klimatu i atmosfery. Efekt jest wyraźnie widoczny – lepszy stan środowiska w Polsce i wyższa jakość życia milionów obywateli.

W projektach liczą się efekty środowiskowe oraz korzyści dla lokalnych społeczności i polskiej gospodarki. Mocny akcent stawiamy na efektywność kosztową zaprojektowanych inwestycji, a jednocześnie wspieramy działania edukacyjne – mówi Małgorzata Skucha.

 

NFOŚiGW sukcesywnie rozszerza swoją działalność na obszar pozafinansowy (szczegóły na www.nfosigw.gov.pl). Prowadzi działania służące budowaniu i rozwijaniu kompetencji związane z przygotowaniem wnioskodawców na odbiór różnych form dofinansowania. Poprzez wymianę doświadczeń z innymi podmiotami, na rynku krajowym i międzynarodowym, Narodowy Fundusz stale doskonali ofertę finansową. Celem jest wsparcie merytoryczne partnerów, doradztwo traktowane w wymiarze strategicznym oraz dalsza poprawa sprawności obsługi wnioskodawców i beneficjentów.

 

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013