powrót

Aktualności

30 lat Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach

Z początku spółka zajmowała się nie tylko uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, ale też produkcją i dostawą ciepła oraz utrzymaniem zieleni w Pniewach. Była również administratorem Jeziora Pniewskiego, a także cmentarza komunalnego. Dziś przede wszystkim dostarcza mieszkańcom świeżą, czystą wodę oraz odbiera i oczyszcza ścieki, chroniąc środowisko przed zanieczyszczeniami.

 

Kilka faktów z historii

 

Poprzednikiem Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. był Wodociąg Pniewy, który podlegał Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu, zakład w Szamotułach. Kolejnym właścicielem majątku po rozpadzie w 1991 r. WPWiK w Poznaniu została gmina Pniewy. 1995 rok to czas, gdy w Pniewach powstał zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pniewach. Natomiast zmiany przepisów oraz decyzje włodarzy miasta spowodowały, że w 2000 r. przeprowadzono restrukturyzację i majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji włączono do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Pod aktualną nazwą Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. funkcjonuje od 2011 r.

 

Aktualnie w Pniewach

 

Obecnie przedsiębiorstwo zajmuje się wyłącznie poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków oraz wywozem nieczystości płynnych.

PPK w Pniewach zatrudnia 29 osób, co sprawia, że zakład odznacza się jednym z najniższych wskaźników długości sieci w przeliczeniu na 1 pracownika. Spółka obsługuje oczyszczalnię ścieków (jako jedyny obiekt obsługiwany całodobowo).

W związku z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody PPK posiada Dział Wodociągowo-Techniczny, zajmujący się obsługą dwóch stacji uzdatniania wody w Pniewach i Nojewie, a także wymianą fragmentów sieci wodociągowych, naprawą awaryjnych odcinków sieci wodociągowej oraz wymianą wodomierzy. Odbiorem i oczyszczaniem ścieków, nadzorem nad przepompowniami i tłoczniami w sieci kanalizacyjnej, a także wywozem nieczystości płynnych zajmuje się Dział Oczyszczalni i Kanalizacji. Ciągłe zmiany w przepisach prawa oraz wpływ nowych technologii powodują, że PPK planuje kolejne etapy rozwoju. Choć nie jest wielką firmą, chce dorównać innym – większym. Świadczenie usług na wysokim poziomie to dewiza, która umożliwia mieszkańcom podawanie danych z odczytów przez internet. W 2014 r. wprowadzono usługę e-faktury. Wdrażany jest odczyt radiowy wodomierzy na obszarach wiejskich oraz w mieście Pniewy. Każdy z klientów, który ma założony wodomierz zdalny, może wypożyczyć nakładkę do wodomierza ogrodowego (przy posiadaniu odpowiedniego wodomierza), tym samym nie ma konieczności czekania na inkasenta. Niemniej inkasenci to „dobre duchy” spółki, a pewna liczba mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich, z racji niemożności dojechania do miasta może opłacać swoje rachunki za pośrednictwem tych właśnie pracowników. Kolejnym elementem rozwoju spółki jest wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania oraz e-BOK-u, dzięki czemu każdy z klientów, korzystając z systemu informatycznego, sprawdzi i poda stan wodomierza oraz zweryfikuje wysokość rachunku lub złoży wymagany wniosek, dostęp do usługi będzie możliwy już w drugiej połowie 2016 roku.

Dział Wodociągowo-Techniczny

 

Można przyjąć, że zwodociągowanie miasta i gminy Pniewy wynosi 100%. Obecnie tylko rozproszone, pojedyncze zabudowania nie mają możliwości korzystania z wody z sieci wodociągowej spółki. Stacje Uzdatniania Wody Pniewy to studnie głębinowe wybudowane w 1975 r. w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Rozrost miasta i sieci wodociągowej w kolejnych latach powodował konieczność wybudowania kolejnych studni – aktualnie miasto i gmina w części obsługiwanie przez SUW Pniewy zaopatrywane są z pięciu studni (ostatnia studnia została wykonana w 1991 r.)

SUW Pniewy w aktualnej lokalizacji zaopatruje miasto od 1985 r. Wydajność dwustopniowej stacji wodociągowej wynosi 101 m3/h i 2400 m3/dobę. Następuje w niej uzdatnianie wody i dalsze jej tłoczenie do sieci wodociągowej. Uzdatnianie polega przede wszystkim na usuwaniu nadmiaru manganu i żelaza z wody surowej. Odbywa się to w ciśnieniowych filtrach zamkniętych o złożach piaskowych. Woda uzdatniona magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m3 każdy. Dodatkowo wodę dezynfekuje się – jest to działanie profilaktyczne, pozwalające uniknąć skażeń wtórnych. Retencja wody w zbiornikach pozwala na pokrycie zapotrzebowania na wodę w przypadku dużych poborów – wahają się one od kilku m3/h w nocy do 180 m3/h w upalne dni okresu letniego. W ostatnim roku uporządkowano także zagospodarowanie wód popłucznych (powstających po płukaniu filtrów). Aktualnie ciecz ta trafia jako ściek bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.

Drugi obiekt stacji zaopatruje mniejszą ilość mieszkańców – wsie, w tym Nojewo. Został wybudowany w 1978 r., a gruntowanie zmodernizowany w 1994 r. Obiekt SUW w 1993 r. przejęto od WZUM Przeźmierowo. Obecnie wydajność studni i całej hydroforni wynosi 43 m3/h oraz 511 m3/dobę. Woda czerpana jest z warstw wodonośnych trzeciorzędowych – mioceńskich. Stacja SUW oddalona jest od Pniew, co spowodowało, że częste awarie sieci elektrycznej unieruchamiały obiekt. Dlatego w 2008 r. SUW Nojewo wyposażono w stacjonarny agregat prądotwórczy.

 

 

Dział Oczyszczalni i Kanalizacji

 

PPK w na lata 2016 -2020 ujęło w WPRiM przygotowanie dokumentacji i/lub skanalizowanie ostatnich fragmentów „starych” ulic, gdzie aktualnie kanalizacji brakuje. Jednocześnie można założyć 100-procentowe skanalizowanie miasta w jego starych granicach. Dodatkowo kanalizowane są powstające nowe osiedla mieszkaniowe. Zauważa się znaczy rozwój obszarów mieszkaniowych w granicach administracyjnych miasta jak i na terenach wiejskich.

Rozwój miasta i wsi spowodował, że w latach 2005–2006 zmodernizowana została Oczyszczalnia Ścieków w Pniewach, która obsługuje całą gminę. Jest to oczyszczalnia przepływowa, której zbiorniki wykonano z żelbetu. Przepustowość nowej oczyszczalni wynosi 2130 m3/dobę z możliwością zwiększenia jej przepustowości do 3500 m3/dobę. Napowietrzanie odbywa się przy użyciu rotorów (szczotki Kessenera) – jest to napowietrzanie powierzchniowe. Ponadto obiekt wyposażono w stację odwadniania osadu i stację zlewczą dla ścieków dowożonych. Parametry pracy oczyszczalni są bardzo dobre.

Dział Oczyszczalni i Kanalizacji odpowiada za usuwanie awarii w sieci kanalizacyjnej, remonty przepompowni, a także za czyszczenie sieci kanalizacyjnej i wywóz nieczystości płynnych. Spółka obsługuje większą cześć nieskanalizowanych terenów, jednak nie jest monopolistą w tej branży. W gminie Pniewy funkcjonują także inne podmioty świadczące usługi wywozu nieczystości płynnych. Ponadto spółka posiada tabor samochodowy pozwalający wywieźć nieczystości płynne z każdego zbiornika na terenie gminy.

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

 

Budowa pierwszych studni głębinowych, a także zakładu ZWiO w Pniewach spowodowała rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Największe natężenie robót budowlanych odnotowano w latach 1985–2000. Wodociąg najpierw budowany był z rur żeliwnych, a przyłącza z rur stalowych. Aktualnie materiały te zostały zastąpione rurami PCV i PE. Średnica wodociągu na terenie miasta i gm. Pniewy wynosi od 80 do 300 mm.

Wodociągowanie terenów wiejskich rozpoczęto w 1991 r. Wszystkie wodociągi lokalne zostały zastąpione nowymi sieciami, co spowodowało mniejszą awaryjność w kolejnych latach. Stare sieci lokalne w poszczególnych wioskach zostały wyłączone z eksploatacji. Aktualnie spółka nie eksploatuje ani jednego metra sieci azbestocementowej.

W 2003 r. rozpoczęto proces kanalizowania terenów wiejskich, najpierw w Chełmnie i Zamorzu. W 2007 r. skanalizowano wieś Lubocześnica. Następnie rozpoczęto kanalizowanie wschodniej części gminy i w 2009 r. w zaczęła powstawać sieć w kierunku Koszanowa. Dodatkowo w 2010 r. skanalizowano wieś Lubosina.

W latach 2014–2015 PPK prowadziło inwestycje mające na celu skanalizowanie obszarów wiejskich, potocznie zwanych „ścianą wschodnią”. W 2013 r. wykonano sieci kanalizacyjne we wsiach Dębina i Turowo, natomiast w 2014 r. skanalizowano cztery kolejne wsie – Buszewko, Przystanki (fot. 1), gdzie wykonano sieć kanalizacyjną zakończoną zbiorczym zbiornikiem na ścieki (fot. 2), napowietrzanym i obsługiwanym przez spółkę, oraz Buszewo i Dęborzyce (fot. 3), skąd za pomocą rurociągu tłocznego ścieki przesyłane są do Lubosiny, a stamtąd bezpośrednio do oczyszczalni. Inwestycje w latach 2013–2014 były możliwe dzięki temu, że spółka otrzymała preferencyjne umarzalne maksymalnie w 15% pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu, co pozwoliło na szybką realizację tak dużych inwestycji.

W Pniewach najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest budowa układów mieszanych, tzn. grawitacyjno-ciśnieniowych, lub układów grawitacyjnych ze wspominanym już zbiorczym zbiornikiem ścieków. Obecnie funkcjonuje kilkanaście lokalnych przepompowni ścieków. Przyjęto zasadę, że miasto i gminę obsługiwać będzie jedna centralna oczyszczalnia ścieków, a ścieki z terenów wiejskich docelowo będą transportowane do Pniew systemem przepompowni. Takie rozwiązanie prowadzi do minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Ponadto budowa układu grawitacyjnego ze zbiorczym zbiornikiem ścieków na terenach wiejskich – we wspomnianych już wioskach Turowo, Dębina, Przystanki i Buszewko – pozwoliła zaoszczędzić ok. 50% kosztów budowy na etapie inwestycyjnym. Założenie, że obsługa wspominanych zbiorników to zadanie spółki, sprawia, że mieszkańcy wsi ponoszą koszty związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków tak jak mieszkańcy, których ścieki trafiają bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

 

 

Pracujemy na dobre imię

 

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest młodą spółką w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Rozwój i wprowadzanie nowych technologii to idea przyświecająca całej załodze. Tu nie ma znaczenia, kto ile lat pracuje, ponieważ każdy czyni to w trosce o dobre imię firmy. W 2014 r. spółka wprowadziła logo i teraz posługuje się także znakiem graficznym, który z jednej strony ukazuje, czym się zajmuje – kropla wody – z drugiej obrazuje to, czego mieszkańcom Pniew, można pozazdrościć – dwie fale wody symbolizują Jezioro Pniewskie.

Dbanie o środowiska naturalne to edukacja dzieci i młodzieży. Spółka prowadzi lekcje wiedzy z zakresu działalności Stacji Uzdatniania Wody, a także oprowadza młodzież po obiektach Oczyszczalni Ścieków. Dla młodszych i starszych mieszkańców od 2015 roku uruchomiono w ciepłe i gorące letnie dni kurtynę wodną, a od maja 2016 dodatkowo nad jeziorem miejskim ustawiono prysznice. Kolejną myślą jest wprowadzenie zdrojów wody pitnej do szkół gminy Pniewy.

W dniu 6. kwietnia 2016 roku w Pałacu Staszica PAN w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Zielonego Lauru 2015 – edycja XI. Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało laureatem w dziedzinie ochrony środowiska i innowacyjnego podejścia do możliwości kanalizowania obszarów wiejskich. Nagroda za 2015 rok jest nagrodą przyznawaną przez Kapitułę Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.zostało laureatem w dziedzinie ochrony środowiska i innowacyjnego podejścia do możliwości kanalizowania obszarów wiejskich. Statuetki przyznano firmom, przedsiębiorstwom i osobom indywidualnym, które w roku 2015 wdrożyły, zakończyły przedsięwzięcie mające duże znaczenie dla środowiska naturalnego w Polsce, wręczającym nagrody był Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko.

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013